Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy

Mielenterveystyö Psykoterapiakeskus Vastaamon tarkoitus on parantaa mielenterveyspalveluiden saatavuutta sekä tehdä hyvää mielenterveyttä edistävää ja mielenterveyden häiriöitä ehkäisevää työtä.
Mielenterveys, masennus, ahdistus, uupumus
TAVOITTEENA HYVÄ MIELI

Mielenterveysongelmat

Noin joka viides suomalainen kärsii mielenterveysongelmista. Heistä vain puolet hakee ongelmiinsa apua. Hoitoa hakevista puolet eivät saa mielenterveyteen erikoistuneen ammattilaisen apua. Kolmeneljäsosaa mielenterveyspalveluita tarvitsevista on siis tavoittamatta tai alipalveltu. Mielenterveysongelmista on tullut sairaspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden yleisin syy.

Mielenterveysongelmien esiintyvyys


Psykoterapia

Psykoterapia on tutkitusti vaikuttava hoitomuoto. Esimerkiksi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia toteavat konsensuslausumassaan, että masennuspotilaista jopa 80 % voisi hyötyä psykoterapiasta. Kuitenkin vain 10 % masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeille olevista on saanut psykoterapiaa. Kela arvioi psykoterapian tarpeen olevan nykyisin kaksi kertaa suurempaa kuin tarjonnan ja tarpeen kasvavan 10-15 % vuosittain.

Psykoterapian vaikuttavuus

Suomessa toimii aktiivisesti noin 4 400 psykoterapeuttia, joista 47 % työskentelee julkisella sektorilla, 38 % ammatinharjoittajina ja vain 9 % yrityksissä ja järjestöissä. Hajanaisen rakenteen vuoksi yksityiseltä psykoterapiasektorilta puuttuu resurssit laadukkaaseen asiakaspalveluun sekä tekniseen ja liiketoiminnalliseen kehittämiseen.


Hallinto

Tuotekehittäjä EAT Ville Tapio toimi 15 vuotta yrittäjänä, ohjelmistokehittäjänä ja teknologiajohtajana digitaalisten palveluiden kehityksessä useilla toimialoilla, kunnes siirtyi Psykoterapiakeskus Vastaamon toimitusjohtajaksi 2013. Toimitusjohtaja Ville Tapio on vapautettu tehtävistään 26.10.2020.

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja, psykiatrian erikoislääkäri Irina Eisman on valmistunut vuonna 1989 ja toiminut Psykoterapiakeskus Vastaamossa psykiatrina vuodesta 2016.


Henkilöstöpäälliköt

Tuija Forsberg
Henkilöstöpäällikkö
Tampere, Hämeenlinna ja Ylöjärvi

Liisa Solaranta
Henkilöstöpäällikkö
Joensuu

Jouni Levonen
Henkilöstöpäällikkö
Jyväskylä

Juha Manninen
Henkilöstöpäällikkö
Oulu

Anja Snellman
Henkilöstöpäällikkö
Mannerheimintie

Jari Sokura
Henkilöstöpäällikkö
Lappeenranta

Kirsi Muuri
Henkilöstöpäällikkö
Malmi ja Porvoo

Ulla Pipatti
Henkilöstöpäällikkö
Kotka ja Kouvola

Jutta Leinonen
Henkilöstöpäällikkö
Lahti ja Riihimäki

Sirpa Mertala-Sundell
Henkilöstöpäällikkö
Pori

Pentti Takala
Henkilöstöpäällikkö
Seinäjoki ja Kauhava

Susa Niinistö
Henkilöstöpäällikkö
Turku, Vantaa ja Salo

Sanna Masuda
Henkilöstöpäällikkö
Pasila

Virpi Hagström
Henkilöstöpäällikkö
Kokkola

Pia Kuusisto
Henkilöstöpäällikkö
Espoo, Vaasa ja Kuopio


Kaikkien vastaamolaisten sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)vastaamo.fi

Henkilöstö

Koko henkilöstömme on työsuhteessa yritykseen, mikä mahdollistaa tehokkaan hallinnon ja läpinäkyvän laadunvalvonnan kaikessa toiminnassa. Psykoterapeuttimme, psykologimme ja psykiatrimme ovat Valviran hyväksymiä terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joiden pätevyyden voi varmistaa JulkiTerhikki-palvelusta.

Henkilöstömme työterveyspalvelut tuottaa Terveystalo, jonka kanssa on tehty työterveyshuollon toimintasuunnitelma, työpaikkaselvitys, työsuojeluohjelma, varhaisen puuttumisen ohjelma sekä päihdeohjelma.

Henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseksi järjestetään alan tieteelliseen tutkimukseen ja käytännön näyttöihin perustuvaa työnohjausta, moniammatillista konsultointia, kehityskeskusteluja sekä koko henkilökunnalle yhteisiä koulutuksia ja kehittämispäiviä.


Potilasasiamies

Potilasasiamies antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamiehen tehtävänä on tarvittaessa neuvoa ja avustaa potilasta, jos tämä on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Potilasasiamies auttaa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvahinkokeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa.

Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin. Hän ei ota myöskään kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko. Psykoterapiakeskus Vastaamon potilasasiamiehenä toimii psykoterapeutti Sari Kallioinen-Rautava (potilasasiamies@vastaamo.fi).


Valvonta

Psykoterapiakeskus Vastaamo on Valviran hyväksymä ja valvoma terveydenhuollon palveluiden yksityinen tuottaja.

Yrityksen omavalvontatyötä johtaa terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana toimiva erikoislääkäri.

Omavalvonnasta huolehditaan tilojen, laitteiden, välineiden ja tietojärjestelmien hyvällä ylläpidolla ja huollolla, henkilökunnan ylläpidettävällä ohjeistuksella ja säännöllisellä koulutuksella, asiakkailta kerätyn palautteen avulla sekä omavalvontatyön vastuuhenkilöiden jatkuvalla seurannalla sekä kehittämistyöllä. Päivitetty omavalvontasuunnitelma 2021.


Toimintaperiaatteet

Psykoterapiakeskus Vastaamon toimintaperiaatteita ohjaavat Suomen laki, THL:n ja Valviran ohjeistukset, Psykiatriyhdistyksen ja Lääkäriliiton arvot sekä Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallisen yrityksen säännöt. Psykoterapiakeskus Vastaamossa käytetään Käypä hoito -suositusten mukaisia hoitomenetelmiä, joiden vaikuttavuudesta on tutkittua tietoa ja näyttöjä.

Noudatamme Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan (ETENE) esittämää terveydenhuollon yhteistä arvopohjaa ja eettisiä periaatteita: 1. Oikeus hyvään hoitoon, 2. Ihmisarvon kunnioitus, 3. Itsemääräämisoikeus, 4. Oikeudenmukaisuus, 5. Hyvä ammattitaito ja hyvinvointia edistävä ilmapiiri ja 6. Yhteistyö ja keskinäinen arvonanto.


Omistus

Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy omistavat perustajat Ville Tapio ja Nina Tapio sekä Intera Partners Oy. Yhtiö ja sen omistajat maksavat veronsa Suomeen. Yhtiö käyttää yhteiskunnallisen yrityksen periaatteiden mukaisesti yli puolet voitoistansa toimintatarkoituksensa mukaisen yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen.

Omistajien yhtiöstä saamat tulot julkaistaan avoimesti. Ville Tapion ja Nina Tapion palkat vuonna 2018 olivat 42 tuhatta euroa.

Vuoden 2018 tilinpäätöksessä yhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 936 521 €, josta tilikauden voittoa oli 491 403 €. Omistajille jaettiin osinkoa 75 000 €, josta yhtiö maksoi 7,5 % tuloverojen ennakonpidätyksen.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Osingonjako (1000 €) 0 4 5 10 44 213 75

Taloustiedot

Psykoterapiakeskus Vastaamo on ollut kannattava ja nopeasti kasvava jokaisena toimintavuotenansa. Yritys on huomioitu esimerkiksi Kauppalehden Suomen 100 nopeinta kasvajaa sekä Financial Timesin Euroopan 1000 nopeinta kasvajaa -listolla ja kuulunut jo useampana peräkkäisenä vuonna Suomen Asiakastiedon luottoluokituksessa Suomen Vahvimpiin yrityksiin.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Liikevaihto (1000 €) 494 886 1 364 3 025 5 575 8 524 10 904
Liikevaihdon muutos % 122,3 % 79,4 % 54,0 % 121,8 % 84,3 % 52,9 % 27,9 %
Liiketoiminnan tulos (1000 €) 11 53 90 147 190 578 682
Liikevoitto % 2,0 % 6,0 % 6,6 % 4,9 % 3,4 % 6,8 % 6,3 %
Yhteisöverot (1000 €) 1 12 21 23 42 108 127
Henkilöstö 22 33 50 91 151 188 205
Palkat (1000 €) 294 474 711 1 610 3 115 4 804 6 242
Eläkkeet (1000 €) 46 89 129 298 562 873 1 153
Sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut (1000 €) 12 19 21 48 127 186 220

Yrityksen kirjanpidosta ja palkanlaskennasta vastaa Tilipalvelu Rantalainen Oy ja tilintarkastuksesta PWC päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Marko Saxell.


Verojalanjälki

Yritys ja sen omistajat maksavat kaikki veronsa Suomeen. Yhteiskunnalle tilitetyt verot ja veroluonteiset maksut eli verojalanjälki kasvoi 21 % yhteensä 3 493 (2 880) tuhanteen euroon vastaten 32 (34) % liikevaihdosta.

Yritys maksoi liikevoitostansa tuloveroa 127 (108) tuhatta euroa. Arvonlisäverottomiin terveyspalveluihin kohdistuneista hankinnoista maksettiin vähentämättä jätettyä arvonlisäveroa 166 (333) tuhatta euroa. Arvonlisäverollisesta myynnistä tilitettiin arvonlisäveroa 23 (34) tuhatta euroa.

Henkilöstöön liittyvinä lakisääteisinä maksuina maksettiin työeläkemaksuja 1 153 (872), sosiaaliturvamaksuja 55 (52), vakuutusmaksuja 165 (134) ja tuloverojen ennakonpidätyksiä 1 803 (1 375) tuhatta euroa. Yrityksessä suorettiin verotarkastus maaliskuussa 2018.

Verojalanjälki 3 493 302


Yhteiskuntavastuu

Yrityksen yhteiskunnallisen tehtävän mukaisesti psykoterapian alueellisen saatavuuden parantamiseen investoitiin vuoden 2018 aikana 592 tuhatta euroa ja psykoterapian käyttökynnystä madaltavaan promootioon 424 tuhatta euroa. Yhteensä 1 017 tuhannen euron investoinnit yhteiskunnallisen tehtävän toteutukseen vastaavat 235 % edellisen tilikauden voitosta.

Julkaisemme tiedot verojen, eläkemaksujen ja muiden työ- ja tilaajavastuulakien mukaisten velvoitteiden hoitamisesta avoimesti tilaajavastuu.fi-palvelussa. Yhtiöjärjestyksemme yhteiskuntavastuusäännön mukaisesti käytämme vähintään puolet yrityksen voitosta mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseen, työpaikkojen luomiseen ja muun yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen.Vaikuttaminen

Kummalliset kammot Tarjoamme verkossa maksuttomia itsediagnoositestejä ja itsehoito-oppaita, jotka tavoittavat vuositasolla jo yli 10 % suomalaisista. Teemme myös muissa medioissa kunten lehdissä, televisiossa ja radiossa mielenterveysongelmien avointa kohtaamista normalisoivaa vaikuttamistyötä (esim. Kummalliset kammot).

Rohkaisemme hyödyntämään mielenterveyspalveluita myös ennaltaehkäisevässä ja vahvistavassa tarkoituksessa ilman diagnosoitavaa syytä hakeutua palveluiden piiriin. Tarjoamme maksutonta matalankynnyksen neuvontaa yhteydenottokynnyksen madaltamiseksi sekä videovastaanottoja ajan ja paikan asettamien rajoitteiden vähentämiseksi.


Toimintakertomus

Yhteiskunnallisen yrityksen mallin mukaisesti pyrimme toiminnassamme vastuullisuuteen ja läpinäkyvyyteen. Olemme sitoutuneet raportoimaan toiminnastamme avoimesti. Vuosittainen toimintakertomuksemme julkaistaan vapaasti saatavana verkkosivuillamme.

Psykoterapiakeskus Vastaamo Toimintakertomus 2018 from Psykoterapiakeskus Vastaamo

Toimintasuunnitelma 2020

Psykoterapiakeskus Vastaamo rakentaa Suomeen kansallista psykoterapiakeskusten verkostoa psykoterapian saatavuuden parantamiseksi. Tavoitteenamme on toimia vähintään 25 paikkakunnalla ja työllistää 400 psykoterapeuttia vuoden 2020 loppuun mennessä. Ota yhteyttä tyopaikat@vastaamo.fi tai 044 4141 000, jos olet kiinnostunut kiinnostunut liittymään työyhteisöömme, tai olemaan mukana perustamassa paikkakunnallesi uutta Psykoterapiakeskus Vastaamoa.

Psykoterapiakeskus Vastamon Yhteistoimintapäivät 2018

Psykoterapiakeskus Vastaamon henkilöstöä yhteistoimintapäivillä Silja Europalla kesäkuussa 2018 kehittämässä toimintasuunnitelmia tuleville vuosille.


Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy

Y-tunnus 2212204-1
Tapiontori 1, 02100 Espoo
Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Mannerheimintie 12 B, 00100 Helsinki
Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki
Raatiohuoneenkatu 8, 13100 Hämeenlinna
Kauppakatu 27 B, 80100 Joensuu
Yliopistonkatu 38, 40100 Jyväskylä
Fransuntie 10, 62200 Kauhava
Rantakatu 16, 67100 Kokkola
Kauppakatu 5 B, 48100 Kotka
Kauppalankatu 14, 45100 Kouvola
Käsityökatu 41, 70100 Kuopio
Vesijärvenkatu 11 A, 15140 Lahti
Kipparinkatu 1, 53900 Lappeenranta
Koulukatu 34, 90100 Oulu
Valtakatu 6, 28100 Pori
Linnankoskenkatu 28, 06100 Porvoo
Temppelikatu 10, 11100 Riihimäki
Vilhonkatu 8, 24100 Salo
Keskuskatu 17, 60100 Seinäjoki
Tullikatu 6, 33100 Tampere
Yliopistonkatu 31, 20100 Turku
Pitkäkatu 28-30, 65100 Vaasa
Iskoskuja 3, PL137 Vantaa
Rauhalantie 2-4, 33480 Ylöjärvi
Vaihde 044 4141 000
tuki@vastaamo.fi
www.vastaamo.fi

Verkkolaskutusosoite
OVT-tunnus 003722122041
Operaattori 003710948874
Paperilaskut PL 457, 02066 DOCUSCAN

OP (BIC OKOYFIHH)
FI74 5790 4320 0246 44

Avoimet työpaikat