Verkkotestit itsearviointiin
Mielenterveys-, käytös- ja päihdehäiriöt

Testit voivat auttaa ymmärtämään omaa ajattelu- ja toimintatapaasi paremmin. Testien perusteella ei voi tehdä diagnoosia, mutta ne auttavat kiinnittämään huomiota tekijöihin, jotka liittyvät erilaisiin psyykkisiin häiriöihin ja ohjaavat ehkä hakemaan apua ajoissa ja oikeasta paikasta. Kaikkien testien käyttö on maksutonta.
Mielenterveys, masennus, ahdistus, uupumus
TAVOITTEENA HYVÄ MIELI

Alkoholiriippuvuustesti (SADD)

Alkoholiriipppuvuus vähentää kiinnostusta kaikkea muuta kohtaan. Alkoholiriippuvaisen elämä pyörii alkoholinkäytön ympärillä. Alkoholinkäyttö jatkuu sosiaalisista ja terveydellisistä haitoista huolimatta. Suurin osa alkoholiriippuvuudesta kärsivistä potilaista on vailla diagnoosia ja yli 90 % jää ilman hoitoa. Tutkimusten perusteella kuitenkin jopa 30-60 % saisi hoidosta pitkäaikaista hyötyä.

Alkoholiriippuvuuden tunnistamisen voi aloittaa 15 kysymyksen SADD-alkoholiriippuvuustestillä. Riippuvuuksia voidaan hoitaa psykoterapialla, jota voidaan tarvittaessa tukea psykiatrin määräämällä lääkityksellä.

Siirry alkoholiriippuvuustestiin >>

Masennustesti (DEPS)

Masennus on yleinen, herkästi uusiutuva ja valitettavan usein pitkäkestoinen sairaus. Se lamaa toimintakykyä ja aiheuttaa huomattavaa kärsimystä sairastuneelle ja myös hänen läheisilleen. Masennukseen liittyviä riskitekijöitä on monia ja sanotaankin, että masennus on taustaltaan monitekijäinen sairaus. Näitä riskitekijöitä ovat sekä perinnölliset (suvussa masennusta) että ympäristötekijät. Esimerkiksi stressaavat ajankohtaiset elämäntapahtumat, lapsuuden aikaiset traumat ja tietyt persoonallisuuden piirteet (esim. korostunut vaativuus itseä kohtaan) saattavat altistaa depressiolle.

DEPS-seula on kehitetty Suomessa edesauttamaan masennuksen aikaisempaa tunnistamista. Salokangas, R.K.R., Stengard, E., & Poutanen, O. (1994). DEPS - uusi väline depression seurantaan. Duodecim 110, 1141-1148.

Siirry masennustestiin >>

Rosenbergin itsetuntomittari

Itsetunto tai omanarvontunto tarkoittaa ihmisen positiivista tai negatiivista suhtautumista itseensä. Itsetuntosi on korkea jos olet tyytyväinen itseesi kokonaisuutena, arvostat ja hyväksyt itseäsi.

Rosenbergin itsetuntomittari on kehitetty 1960-luvulla ja sovellettu ensimmäisen kerran Yhdysvalloissa murrosikäisten itsetunnon mittaamisessa.

Lähde: Rosenberg, Morris. 1989. Society and the Adolescent Self-Image. Revised edition. Middletown, CT: Wesleyan University Press. Suomennos: Markku Verkkasalo

Siirry itsetuntotestiin >>

Ahdistustesti (GAD-7)

Ahdistuneisuushäiriöllä tarkoitetaan pitkäkestoista, tilanteeseen nähden liiallista ja selvästi normaalia elämää haittaavaa ahdistusta, joissa keskeisiä oireita ovat jännittyneisyys ja pelko. Yleensä siihen liittyy autonomisen hermoston oireita, kuten hikoilu, sydämentykytys, hengenahdistus, ilman loppumisen tunne, huimaus, pahoinvointi, vatsaoireet, ahdistava tunne rinnassa, tihentynyt virtsaamisen tarve, unettomuus tai erektiohäiriö.

Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö on eräs ahdistuneisuushäiriön muoto, missä pitkäaikainen ahdistus ei liity mihinkään tiettyihin olosuhteisiin tai tekijöihin. Usein yleistyneen ahdistuneisuuden yhteydessä esiintyvät myös muita psykiatrisia häiriöitä, kuten sosiaalisten tilanteiden pelko, paniikkihäiriö tai masennus.

Ahdistuneisuus-mittarin GAD-7 on kehittänyt yhdysvaltalaiset tohtorit Robert L. Spitzer, Janet B William ja Kurt Kroenke. Mittari on kehitetty ennen kaikkea lääkäreiden käyttöön seulomaan yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä aikuisväestössä. Mittari pohjautuu DSM-IV kriteeristöön.

Siirry ahdistustestiin >>

Syömishäiriötesti (SCOFF)

Syömishäiriöt ovat mielenterveyden häiriöitä, joista kärsivän ihmisen ruokailu- ja/tai liikuntatavat vaikuttavat heidän terveyteensä haitallisesti. Syömishäiriöt voidaan jakaa neljään päätyyppiin, joilla on variaatioita. Päätyypit ovat anoreksia, bulimia, BED (Binge Eating Disorder) ja ortoreksia. BED on ahmimishäiriö, jossa ihminen ahmii suuria määriä ruokaa oksentamatta tätä ruokailunsa päätteeksi. Ortoreksialla tarkoitetaan häiriötä, jossa henkilö säätelee ja rajoittaa syömistään kohtuuttomasti pyrkiessään ravinnon terveellisyyteen.

SCOFF-syömishäiriöseulan viisi kysymystä kartoittavat laihuus- ja ahmimishäiriöiden tavallisimpia oireita. On hyvin epätodennäköistä, että kielteisesti kaikkiin kysymyksiin vastannut henkilö kärsii syömishäiriöstä (Lähteenmäki y.m. 2009).

Siirry Syömishäiriötestiin >>

ADHD-testi (ASRS)

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) on psyykkinen häiriö, joka vaikuttaa tarkkaavaisuuteen ja kykyyn keskittyä tehtäviin. ADHD voi häiritä henkilön opiskelua tai ammatillista suoriutumista. Se saattaa aiheuttaa ongelmia sosiaalisissa suhteissa, omassa tunne-elämssä ja itsetunnossa. Vaikeimmista oireista kärsivillä voi ilmetä ahdistuneisuutta, masentuneisuutta, epäsosiaalista käytöstä, sekä riskikäyttäytymistä. Suomessa ADHD:n diagnositoinnissa sovelletaan ICD-10-tautiluokituksen mukaisia aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (F90.0) diagnoosikriteereitä.

ASRS-oirekysely on kehittänyt Harvardin ja New York Universityn tutkijat yhteistyössä Maailman terveysjärjestön (WHO) kanssa. Kysymykset vastaavat DSM-IV:n (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) tautiluokituksen oirekriteereitä, sovellettuna aikuisiin.

Siirry ADHD-testiin >>

Persoonallisuustesti (Big-Five)

Persoonallisuustesti on rakennettu mittaamaan Goldbergin viittä persoonallisuusulottuvuutta: ulospäinsuuntautuneisuus, sovinnallisuus, tunnollisuus, emotionaalinen tasapaino sekä älyllisyys/mielikuvitus (Goldberg 1992). Testi antaa jonkinlaisen kuvan siitä miten oma tapasi ajatella, tuntea ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa, eli persoonallisuutesi, voi kuvata. Testi on vapaa käännös IPIP:n (International Personality Pool) 50 kysymyksen avoimesta persoonallisuuskyselystä.

Siirry persoonallisuustestiin >>


Kysy psyykkisten häiriöiden hoidosta