Eettiset periaatteet
Kunnioittaen ja oikeudenmukaisesti hyvää - vahinkoa välttäen

Etiikka kuvaa hyviä ja oikeita tapoja elää ja toimia maailmassa, jonka ihminen jakaa muiden kanssa. Se koostuu arvoista, ihanteista ja periaatteista, jotka koskevat hyvää ja pahaa, oikeaa ja väärää. Etiikan tarkoituksena on ohjata ihmistä tekemään valintoja sekä arvioimaan omia ja muiden tekemisiä. Etiikka ei anna valmiita vastauksia, mutta se tarjoaa ajatteluun ja pohdintaan välineitä.
Mielenterveys, masennus, ahdistus, uupumus
AJOISSA HAETTU APU ON TEHOKKAINTA

Noudatamme terveydenhoidon yleisiä eettisiä periaatteita (Etene, 2001). Lähestymme eettisiä kysymyksiä seuraavien neljän periaatteen mukaan:

 1. Hyvän tekemisen periaate
  • Vilpittömyys
  • Rehellisyys
  • Yhteisöllisyyden lisääminen

  Terapeuttimme sitoutuvat edistämään ihmiselämän suojelua kaikin mahdollisin tavoin. Ohjauksen, raportoinnin ja lausuntojen tulee perustua terapeutin rehelliseen ja puolueettomaan tilanteen arviointiin. Terapeutin tehtävänä on pyrkimys parantaa palvelun käyttäjien hyvinvointia ja elämän laatua tai helpottaa arkista elämää. Terapeutin tulee huolehtia omasta hyvinvoinnista ja omien rajojen tunnistamisesta.

 2. Vahingon välttämisen periaate
  • Ammatillinen vastuu työskentelystä. Jokainen työntekijä/ohjaaja huolehtii palvelun laadusta ja sen jatkuvasta kehittämisestä.
  • Moniammatillinen konsultointi. Työntekijällä/ohjaajalla on oikeus saada tukea ja opastusta kokeneemmalta ohjaajalta.

 3. Autonomian ja kunnioituksen periaate
  • Yksityisyys
  • Luottamuksellisuus
  • Turvallisuus
  • Ihmisoikeuksien kunnioitus
  • Itsemääräämisoikeuden kunnioitus
  • Vastuullinen kumppanuus

  Palvelun käyttäjien itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan erityisesti. Ketään ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan sukupuolen, seksuaalisen suuntautuneisuuden, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lasten kohdalla tulee huomioida heidän kehitystasonsa. Terapeutti ei pyri tarjoamaan omia valmiita ratkaisuja, vaan haastaa palvelun käyttäjän miettimään omia asioitaan eri näkökulmista, jotta uusi ratkaisu tai suhtautuminen vaikeaan asiaan löytyisi. Tarvittaessa terapeutti on velvollinen tekemään lain vaatimat viranomaisilmoitukset.

 4. Oikeudenmukaisuuden periaate
  • Asiakirjojen huolellinen hoitaminen.
  • Terapeutit ovat velvoitettuja luottamuksellisten tietojen salassapitoon, kollegiaalisuuteen ja eri ammattiryhmien kunnioittamiseen.
  • Ennakkoluuloton yhteistyö kaikkien osapuolten kanssa.
Ajanvaraukset ja tiedustelut myös sähköpostitse ja puhelimitse
044 4141 000