Mielenterveys, masennus, ahdistus, uupumus
PARANNAMME PSYKOTERAPIAN SAATAVUUTTA

Ajatuksia psykofyysisestä fysioterapiasta BBAT-menetelmän näkökulmasta

BBAT eli Basic Body Awareness Therapy on fysioterapeuttinen menetelmä, joka tähtää asiakkaan kehontuntemuksen ja -tietoisuuden lisääntymiseen. BBAT:ssa kolme peruselementtiä ovat tasapaino, vapaa hengitys ja tietoisena oleminen. Liikkeen neljä ulottuvuutta, joita tarkastellaan, ovat rakenteellinen, fysiologinen, psykologinen ja eksistentiaalinen, jota voisi kuvata myös kokemuksena olemassaolosta suhteessa asentoon ja liikkeeseen. Kokemuksellinen oppiminen on BBAT:n kuten koko psykofyysisen fysioterapian viitekehys. Lisäksi BBAT:ssa on mahdollista tutkia liikettä laajemmin kuin perinteisemmässä fysioterapiassa, ja tässä artikkelissa avataan nimenomaan tätä teemaa tarkemmin.

Peruselementit ja -ulottuvuudet

Edellä mainitut kolme peruselementtiä ja neljä liikkeen ulottuvuutta ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa. Näiden välinen yhteys on terapeuttinen työskentelyväline sen ollessa eräänlainen ”portti” otettaessa asiakas huomioon kokonaisena ihmisenä. Elementit ja ulottuvuudet ovat ikään kuin ehtona liikkeen laadun kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen, kehon viestien tunnistamiseen, voimavarojen huomiointiin ja kaikkeen terapeuttiseen vaikutukseen. Mielenlaatu ja tietoisuus olemisesta ja liikkeestä ovat keskeisiä alueita.

Neljä ulottuvuutta; rakenteellinen, fysiologinen, psykologinen ja eksistentiaalinen ulottuvuus, ja niiden (sekä peruselementtien) välinen integraatio voidaan ymmärtää myös systeeminäkökulman kautta. Näin ajatellen voidaan integroinnilla saavuttaa parempi ymmärrys itsestä ja omasta kehittymisestä. Olemassaolon ulottuvuus on avain liikkeiden subjektiiviseen kokemiseen.

Perinteisesti fysioterapiassa on huomioitu rakenteelliset, fysiologiset, psykologiset, sosiaaliset ja kulttuurelliset tekijät, mutta uutta on ymmärrys olemassaolon ulottuvuuden huomioiminen ja tietoisen olemisen ja liikkumisen korostaminen, joka on olennaista BBAT:ssa.

Asennon tasapainon, vapaan hengityksen ja tietoisuuden integroituminen on avain funktionaalisempiin toimintoihin ja energian taloudellisempaan käyttöön. Tätä harjoitellaan hyvin yksinkertaisilla harjoitteilla makuulla, istuen, seisten ja kävellen. Tavoitteena on myös kiinnittää huomiota kehossa olemiseen kokonaisena ihmisenä. Tunne siitä, että liikkuessa on kokonainen ihminen, tapahtuu suhteessa aikaan, tilaan ja energiaan. Tämä ykseyden kokemus voidaan siirtää myös osaksi ihmisen jokapäiväistä elämää.

Harjoittelun terapeuttinen vaikutus saadaan aikaan ohjaamalla asiakas olemaan tietoinen kokonaisena olemisesta. Tarkoituksena on myös löytää liikkeen kautta terveyslähtöisiä voimavaroja, rytmiä, tietoista aikomusta jne. Tietoinen harjoittelu on käytännössä yhteistyötä kehossa olevan viisauden kanssa sekä antamalla mahdollisuus olla tietoinen itsensä eri puolista. Tietoinen harjoittelu eroaa selvästi perinteisestä fyysisen voiman ja nivelten liikeratojen harjoittelusta; se on opettelemista tuntemaan kehon sisäistä ”maantiedettä”. Tietoinen harjoittelu edellyttää sellaista ilmapiiriä, jossa on tilaa tutkia liikkeiden uusia piirteitä ja ulottuvuuksia. Jopa pienen pienet jännitykset vaikuttavat liikkumiseen, siihen miltä liikkuminen näyttää ulospäin sekä ylipäänsä hyvinvointiin ja terveyteen.

Integraatio

Asennon tasapainon, vapaan hengityksen ja tietoisuuden ykseyden tutkiminen ja kokeminen auttavat sekä toimimaan tarkoituksenmukaisemmin arjessa että lisäämään hyvinvoinnin ja terveyden kokemuksia jokapäiväisessä elämässä. Tämä kokemus antaa meille ihmisille kokemuksen elossa olemisesta, joka puolestaan auttaa tuntemaan herkemmin liikkumisen potentiaalin suhteessa aikaan, tilaan ja energiaan. Rytmisen jatkuvuuden periaate on perusta kaikelle orgaaniselle toiminnalle ja se antaa liikkeen dynamiikalle jatkuvuutta ja pysyvyyttä.

Psykofyysiseen fysioterapiaan tulevilla asiakkailla on usein monenlaisia vaivoja; he voivat olla ylikuormittuneita, stressaantuneita ja he saattavat kipuilla myös henkilökohtaisen olemassaolon kysymyksissä. Heillä on usein kroonisia kipuja, elämäntapoihin liittyviä ongelmia ja psyykkisiä oireita, jotka saattavat vaikeuttaa kykyä olla kontaktissa omaan kehoon, sisäiseen kokemukseen ja luovuuteen suhteessa aikaan ja tilaan sekä olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Tähän liittyy myös se, että asiakkailla saattaa olla tiedostamattomia alueita kehossaan tai tiettyjä rajoittavia liikemalleja. Osa todellisuudesta saattaa myös olla kokonaan normaalin päivittäisen elämän ulottumattomissa. Nämä saattavat näkyä liikkeiden ykseyden puutteena, jolloin liike näyttäytyy koordinoimattomana, mekaanisena, ja siitä puuttuu elävyys, virtaavuus, rytmi ja tietoinen aikomus.

Fysioterapeutin ohjaus parempaan tiedostamiseen auttaa asiakasta laajentamaan omaa kokemusmaailmaansa, ja tämä on tärkeää oppimiselle. Kolmen peruselementin integraatiota voidaankin kuvata aaltoilevana prosessina. Liikkeiden integroituminen kehittyy etsimisen, tutkimisen, kuuntelemisen, näkemisen ja hyväksymisen prosessin avulla. Tämä prosessi lisää tietoisuutta esireflektiiviseltä tasolta itsereflektioon. Tämä yksinkertainen tapa ainoastaan olla tietoisena saattaakin mahdollistaa kokemaan uudenlaista syvyyttä ja ymmärrystä itsestä. Eksistentiaalisuuden huomioimisella fysioterapiassa saattaa olla perustavaa laatua oleva vaikutus alkuperäisen ihmisyyden ytimen löytymisessä.


Kirjoittaja:

Karita Palomäki, psykofyysinen fysioterapeutti, karita.palomaki@vastaamo.fi, p. 0400 106500

Lähteenä käytetty v. 2003 julkaistua tapaustutkimusta:

”Basic elements and dimensions to the phenomenon of quality of movement – a case study”. Tutkimuksen tekijöinä ovat Liv H. Skjaerven, Gunvor Gard ja Kjell Kristoffersen Norjasta.

 

Kirjoitettu 28.02.2013
Karita Palomäki
psykoterapeutti
040 010 6500
karita.palomaki@vastaamo.fi

Varaa aika

Ajanvaraukset ja tiedustelut verkossa, sähköpostitse tai puhelimitse arkisin 8-17
044 4141 000

Psykoterapiakeskus Vastaamo

Malmin kauppatie 8 B 00700 Helsinki


Avaa kartta suurempana